Допоможіть знайти 58-річ­ний жителя с. Біл­ка, який пропав на Шепетівщині

По­ві­дом­лення про зник­нення сво­го бать­ка Ко­синсь­ко­го Оле­га Іва­но­ви­ча опуб­лі­ку­вав у со­ці­аль­них ме­ре­жах його син — Ро­ман Ко­синсь­кий. Від­так, заз­на­чив, що вос­таннє чо­ло­вік із рід­ни­ми ви­хо­див на зв’язок вчо­ра, 19 січ­ня, близь­ко 15-ої го­ди­ни.

58-річ­ний чо­ло­вік про­жи­ває у се­лі Біл­ка, що на Жи­то­мир­щи­ні. Вчо­ра він поп­ря­му­вав за по­куп­ка­ми до міс­та Ко­рос­те­ня. На зво­рот­но­му шля­ху він мав вий­ти на стан­ції Уши­ця, од­нак про­пус­тив свою зу­пин­ку та опи­нив­ся на вок­за­лі в міс­ті Ше­пе­тів­ці.

— В ос­танній роз­мо­ві бать­ко для сво­єї сес­три (мо­єї тіт­ки) ска­зав, що йому по­га­но, — заз­на­чив Ро­ман. — О 15:00 вда­ло­ся з’ясу­ва­ти, що він пе­ре­бу­ває в Ше­пе­тів­ці. Те­ле­фон під­ня­ла жін­ка, яка пред­ста­ви­ла­ся Ва­лен­ти­ною, з се­ла Са­ви­чі. Во­на ска­за­ла, що по­са­дить його на елек­трич­ку Ше­пе­тів­ка—Ко­рос­тень, яка ма­ла від­прав­ля­ти­ся о 15:50. Од­нак, до Ко­рос­те­ня він не до­їхав…

Те­ле­фон чо­ло­ві­ка був вим­кне­ним. Втім, вже сьогод­ні, 20 січ­ня, близь­ко 01-ої го­ди­ни но­чі прий­шло по­ві­дом­лення про те, що або­нент з’явив­ся у ме­ре­жі. Те­ле­фон під­ня­ла та ж са­ма жін­ка, од­нак, не по­яс­ни­ла яким чи­ном мо­біль­ний за­ли­шив­ся у неї.

Прик­ме­ти: чо­ло­вік був одяг­не­ним у тем­но-си­ню кур­тку, сі­рі брю­ки ста­ро­го зраз­ка та чор­ний теп­лий каш­кет.

Від­так, син Ко­синсь­ко­го Оле­га Іва­но­ви­ча звер­та­єть­ся до усіх не­бай­ду­жих:

— Мож­ли­во хтось щось знає про міс­це зна­ход­ження мо­го бать­ка, те­ле­фо­нуй­те за но­ме­ром: 097-865-55-72 або на лі­нію 102.

На­ра­зі рід­ні чо­ло­ві­ка вже звер­ну­ли­ся із за­явою про зник­нення до Ко­рос­тенсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.