Коростенський міський відділ освіти ( ГОРОНО )

ГОРОНО города Коростень

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул.Грушевского, 66.

Приймальна: (041-42) 5-02-10, Головні спеціалісти: 9-62-79, 9-61-49.

Понеділок–П’ятниця з 08:00 до 17:00. Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Е-майл: department_education@korosten-rada.gov.ua, osvita-kor@ukr.net

№1,№5,№7 маршрутного транспорту міста. Зупинка: “вул. Сакко і Ванцетті”.

Розташування на карті:

Коростенський міський відділ освіти

Відділ освіти міста Коростень розташований недалеко від центру міста у напрямку до мікрорайону Черемушки, за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул.Грушевського, 66. Дістатись можна №1, №5, №7 маршрутного транспорту міста, зупинка: “Вул. Сакко та Ванцетті”.

Відділ освіти міста Коростень вирішує такі завдання:

 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • аналіз стану стану освіти в місті, розробка регіональних програм його розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організація та контроль за виконанням цих програм на місцях;
 • сприяння   розвитку   мережі    навчальних  закладів   у   місті,   створення навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;
 • внесення МОН пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 • вжиття заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільного, позашкільного, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного та інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 • забезпечення виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, національних;
 • запровадження у практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу народу і національних меншин України;
 • впровадження у практику рекомендованих МОН нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компонента у змісті освіти;
  внесення на розгляд МОН пропозицій за впровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
 • формування замовлення замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
 • організація   доставки    підручників   для  забезпечення    ними   учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку та розвиток обдарованих дітей, організація проведення серед учнів олімпіад, змагань, конкурсів тощо;
 • спільно з органами охорони здоров’я забезпечення загального контролю за охороною здоров’я дітей та проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання та праці учасників навчально-виховного процесу;
 • вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності, інших установах;
 • сприяння відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у попередженні дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
 • організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу у системі освіти;
 • підготовка і подання в установленому порядку статистичної звітності про стан та розвиток освіти і науки в місті.

Начальник відділу:  Краснокутська Алла Володимирівна

Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює керівництво навчальними закладами, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самовря­дування;
 • визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на кому­нальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх пот­реб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-мето­дичної бази, педагогічних кадрів;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загально­освітніх і спеціалізованих навчальних закладах;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для приско­реного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складення іспитів екстерном;
 • сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають в місті;
 • надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
 • координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездо­глядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в місті розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
 • забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
 • координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
 • організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок державного (фонд Чорнобиля) та міського бюджету;
 • вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
 • сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;
 • координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 • забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої ме­режі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
 • формує замовлення на видання підручників, навчально-методи­чних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчаль­них програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навча­льні заклади;
 • контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

 

Заступник начальника

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

Спеціаліст: Кагукіна Ірина Миколаївна

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: (04142)-9-61-49

e-mail: osvita-kor@ukr.net

Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 • Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в місті.
 • Аналізує і узагальнює мережу закладів освіти міста, прогнозує її розвиток.
 • Бере участь у плануванні роботи відділу освіти.
 • Здійснює контроль за виконанням навчальних та річних планів закладів освіти.
 • Здійснює контроль за створенням шкіл і класів нового типу.
 • Організовує та здійснює контроль за  індивідуальним навчанням та навчанням дітей вдома.
 • Координує та здійснює контроль за організацією інклюзивного навчання.
 • Здійснює контроль за підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації.
 • Здійснює контроль щодо звільнення учнів від атестації.
 • Готує та подає державні статистичні звіти: ЗНЗ-1, ЗВ-1, 76-РВК,  Д-5, Д-6, Д-7-8, 1-ЗСО, 5-ФК, 1-ПЗ.
 • Виконує розпорядження обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації, накази управління освіти і науки, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.
 • Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.
 • Формує базу даних на виготовлення документів про освіту для випускників закладів освіти міста.
 • Веде облік видачі документів про освіту, нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями, перевіряє правильність їх оформлення.
 • Здійснює координацію та надає допомогу дирекції закладів під час проведення атестаційної експертизи.
 • Організовує та здійснює контроль за введенням допрофільного та профільного навчання.
 • Проводить атестацію, вивчає, аналізує, узагальнює роботу  загальноосвітніх  навчальних  закладів: ЗОШ № 1, 2, 3, 5, КМГ, КМЛ, КМГ№7, позашкільного навчального закладу –  ЦПО.
 • Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти.
 • Забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень громадян,об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції управління.
 • Здійснює контроль за виконанням Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах міста;
 • Бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 • Здійснює контроль за дотриманням Державних стандартів освіти в ЗНЗ міста  в межах своєї компетенції.
 • Проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності.
 • Готує матеріали на колегію відділу освіти.
 • Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

Спеціаліст: Зубрицька Оксана Олександрівна

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: (04142)-9-62-79

e-mail: osvita-kor@ukr.net

Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 • здійснює координацію та методичне керівництво дошкільною освітою в місті;
 • організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності;
 • розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу дошкільним закладам освіти у виконанні завдань, доручень;
 • узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління;
 • веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює  організацію їх виконання;
 • бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
 • у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів  місцевого самоврядування;
 • розглядає листи та заяви закладів, юридичних осіб, виконавчого комітету  з питань, що належать до його посадових функцій;
 • бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
 • проводить експертизу документів, що стосуються  відповідного напряму роботи відділу;
 • готує інформацію про результати цієї роботи;
 • застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, з міськими радами та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції;
 • здійснює контроль за роботою дитячих садків, організацією харчування, виконанням навчальних програм, зв’язком дитячих садків з школами, санітарно-гігієнічним режимом та медичним обслуговуванням дітей, роботою методоб’єднань опорних садків і шкіл передового досвіду;
 • контролює забезпеченість дошкільних закладів педагогічними та медичними кадрами, роботою по підвищенню їх кваліфікації, проведенням  атестації дошкільних установ.

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

Спеціаліст: Кириченко Людмила Валеріївна 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 0(4142)-9-62-79

e-mail: osvita-kor@ukr.net

Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 • Організовує розробку проектів, програм.
 • Бере участь у плануванні роботи відділу освіти.

  Здійснює контроль за:

  –   роботою заступників директорів з виховної роботи, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, практичних психологів закладів освіти;

  –   роботою з дітьми-сиротами,  інвалідами, багатодітними, малозабезпеченими, неблагонадійними сім’ями;

  –   організацією роботи навчальних закладів щодо соціального захисту дітей;

  –   працевлаштуванням випускників пільгових категорій;

  –   працевлаштуванням випускників 9 та 11 класів;

  –   умовами утримання, навчання, виховання дітей пільгових та соціально-вразливих категорій;

  –   станом організації виховної роботи та правового виховання в закладах освіти;

  –   організацією гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах;

  –   використанням державної символіки в закладах освіти.

  Аналізує:

  –   результативність виховного процесу в закладах освіти міста;

  –   рівень виконання регіональних комплексних програм щодо виховання, соціального захисту дітей;

  –   рівень профілактичної роботи у загальноосвітніх та  позашкільних закладах;

  Організовує:

  –  інспектування,  атестацію, вивчає аналізує та узагальнює роботу загальноосвітніх навчальних закладів: ЗОШ № 8,9,11,13, КМК, НВК №12, ВШ;  позашкільного навчального закладу – ДЮСШ;

  –  роботу серед дітей щодо профілактики правопорушень та шкідливих звичок, роботу з неблагополучними сім’ями;

  –  облік дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх навчанням. Готує статистичний звіт (Ф 77 РВК);

  –  роботу з творчо обдарованими дітьми.

  Веде необхідну документацію: аналіз і звітність про правопорушення; облік дітей пільгових категорій.

  Бере участь у розгляді спорів, пов’язаних з вихованням дітей.

  Надає допомогу громадянам з питань, пов’язаних із захистом інтересів дітей.

  Виконує розпорядження обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації, накази відділу освіти, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.

  Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.

  Забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу.

  Проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності.

  Готує матеріали на колегію відділу освіти.

  Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.


Урядова телефонна «гаряча лінія» (Державна установа «Урядовий контактний центр») – телефонний центр спілкування Уряду з громадянами, який дозволяє їм оперативно отримувати інформацію від органів виконавчої влади. Усі дзвінки приймаються операторами Центру та передаються відповідним органам виконавчої влади, які розглядають звернення та надають відповіді заявникам.

Номер телефону урядової гарячої лінії: 0-800-507-309

(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку).

Урядова «гаряча лінія» працює за винятком святкових днів та неділі згідно з графіком:

понеділок – п’ятниця з 8 до 21 години,

субота – з 8 до 19 години.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.