The Korosten urban territorial community is a territorial community in the Korosten district of the Zhytomyr region with the administrative center in the city of Korosten. The Uzh River flows through the territory of the community.

The area of the community is 816.6 km², the population is 73,365 people, of which: urban — 62,833 people, rural — 10,532 people.

Formed in accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 711-r dated June 12, 2020 “On the determination of administrative centers and approval of the territories of territorial communities of Zhytomyr region” by merging Korostenska city and Berestovka, Bekhivska, Vaskovyka, Didkovyka, Kalenska, Kozhuhivska, Malozubivshchyna, Medinivska, Mezhirytska, Mykhailivska, Novakivska, Obykhodivska, Sarnovytska, Syngaivska, Stremyhorodska, Khodakivska, Kholosnenska, Khotynivska village councils of the liquidated Korosten district of Zhytomyr region.

Community center – Korosten

Number of merged councils: 19

Area of the territorial community: 816.6 km2

Population of the community: 73,365

City population: 62,833

Rural Population: 10,532

Address: Zhytomyr Region, Korosten, St. Hrushevskyi, bldg. 22

Enlarged district: Korostensky district

Hours of Operation: Mon-Fri 8:00am-5:00pm

Zip Code: 11500

Contact numbers: 04142-43031

Mayor: Volodymyr Vasylovich Moskalenko


Select the link for additional information on the Korosten community